ALEJE V KRAJINĚ

Rádi se také věnujeme tématu prostupnosti krajiny - obnově starých cest a zakládání alejí a remízků.

Cesta není jenom dopravní tah, síť cest představuje nervový systém krajiny. Vegetace kolem cest přináší krajině "ekosystémové služby": lepší klima, podpora biodiverzity, zdroj potravy a útočiště živočichům, stabilizace krajinné struktury, ochrana půdy, zpomalení odtoku dešťových vod.