NÁVRH ŘEŠENÍ PARKU U Č.P. 200 V DUBÉ

Řešené území slouží jako veřejný sad a parčík, sad je využíván zejména obyvateli domu čp. 200, který slouží jako bydlení pro seniory. Prostranství se tedy skládá ze dvou částí - "sadu" a parku. Nad sadem se v západním směru zvedá svah, zčásti osázený zahuštěnými keřovými výsadbami nevhodného druhového složení (jalovce, překombinovaný sortiment). Svahem vede lomená cesta / rampa ze zámkové dlažby, zpřístupňující prostor parku, který se rozkládá západně od sadu a objektu bydlení. Park je tvořen vzrostlými porosty listnatých dřevin, převážně domácího původu, některé již dožívají. Cestní síť je tvořena vyšlapanými pěšinami v hlavních směrech průchodu územím.

Cílem revitalizace území byla snaha o celkovou rehabilitaci prostoru - zútulnění, oživení plochy veřejné zeleně a zvýšení jejího rekreačního potenciálu prostoru (posílení programové náplně a vybavení) se zaměřením na potřeby nejstarší generace. Navržené řešení bylo koncipováno s ohledem na dosažitelnost realizace (nákladovost a udržitelnost řešení). Pro celé území bylo navrženo nové kompoziční a provozní řešení, které spočívá v následujících premisách:

/ redukce zpevněné plochy mezi objektem č.p. 200 a veřejným sadem / změna vedení cest v sadu / změna podoby a polohy altánu / návrh nových výsadeb sadu (ovocné dřeviny a keře, izolační výsadby) / zobytnění prostoru sadu pomocí kvetoucích a pěstebních záhonů / doplnění mobiliáře, programové náplně a artefaktů v prostoru sadu a parku / vytvoření odpočivadla ve svahu mezi sadem a parkem / návrh vycházkových okruhů v parku / návrh nových výsadeb stromů a keřů v prostoru parku, sortiment dubů v Dubé / revize parkování v řešeném území / změna nevhodných povrchů