NÁVRH ÚPRAV VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ "U ELITKY" V DUBÉ

Předmětem předložené dokumentace je návrh koncepčního řešení veřejného prostranství v proluce u bývalé továrny Elitka v centru města Dubá. Řešené území aktuálně prošlo rekonstrukcí, kdy došlo k demolici havarijních staveb, byly realizovány nové povrchy (dlážděné plochy a chodníky), ohradní zdi a veřejné osvětlení. Dále bylo vysazeno 11ks hlohu obecného a založeny trávníky, osazen mobiliář. Přes tento významný počin nepůsobí řešené území příliš útulně a obyvatelně, nenabízí potřebnou intimitu a rekreační program. Pro nápravu neuspokojivého stavu byla vypracována tato koncepční studie.

Cílem předložené dokumentace je dotvoření rekonstruovaného území tak, aby vznikl útulný a příjemný odpočinkový kout v centru města. Návrh vychází z těchto premis:

/ přesazení stávajících výsadeb do rozvolněnější dispozice / zobytnění části předimenzované a nevyužité dlážděné plochy vytvořením "zeleného pokoje" - bosketu stromů, zastřešujícího odpočivadlo se stávající studnou (její ideové dotvoření) a mobiliářem / funkční rozčlenění, zútulnění, a vytvoření intimity dílčích částí území pomocí kvetoucích záhonů, oddělující jednotlivé kouty od hlavního pěšího tahu / doplnění dalších okrasných kvetoucích stromů do území pro rozčlenění velkých ploch dlažeb / vytipování plochy pro menší herní prvek a několik dřevěných soch zvířat v trávníku / doplnění pobytového dřevěného mola (piknik, přebalení dítěte, čtení apod.) / redukce počtu a posun svítidel (1 a 1 ks) / doporučení výměny typu svítidel (směr světelného kužele dolů) / oživení velkých jednotvárných fasád trelážemi s popínavými rostlinami