NÁVRH ÚPRAV OKOLÍ MARIÁNSKÉHO PRAMENE "NA MÁCHADLE" V DUBÉ

Návrh krajinářského řešení spočívá v citlivé rehabilitaci tohoto křehkého prostoru. Spočívá v doplnění vegetační kostry území, posílení kvetoucí složky vegetace, zútulnění prostoru a jeho optické a provozní vymezení od přilehlé komunikace. Stávající socha sv. Floriána je navržena k přesunutí a pootočení do vhodnější polohy, díky tomuto posunu se zvýší působení sochy v rámci řešeného prostranství (pohledová orientace do pobytového prostoru; symbolické směrování sv. Floriána, jakožto patrona hasičů k vodě / prameni). Významná barokní památka z 18. století se tak dostane z okrajové části plochy do centra dění.

Nová poloha sochy je akcentována výsadbou solitérního stromu, doplněného subtilní dřevěnou kruhovou lavicí. Osa přirozené vodoteče je navržena k rozšíření, vytvoření širší nivy tak, aby byla vodoteč patrná, viditelná a její otevřenější břehy poskytly životní prostor pro vodní a vlhkomilnou vegetaci (kvetoucí vodní záhon). Vlastní objekt "máchadla" (přepad a vodní koryto) a kruhová lavice u navržené solitéry jsou zpřístupněny kamennými šlapáky. Pod stávající hlohový keř za vodním korytem "máchadla" je navržena nová dřevěná lavice. K této lavičce, jež nabídne zpětné pohledy do celého prostoru "máchadla" se sochou sv. Floriána, bude umožněn přístup novým můstkem. Tento můstek v podobě dubových prken či fošen nahradí stávající betonový "překlad".