KONCEPT NÁVRHU ÚPRAV PROSTRANSTVÍ NAD HŘBITOVEM V DUBÉ

Našim úkolem bylo navrhnout sportovní plochu pro větší děti a mládež s cílem začlenění trasy pro pumptrack, navrhnout další doplňkové aktivity v území, ve vazbě na fotbalové hřiště a blízkost sídliště s minimem rekreačních ploch. Zároveň však bylo cílem zachovat přírodní ráz území a stávající či zaužívané přístupové komunikace.

Návrh situuje trasu zemního pumptracku pro kola v hlavní rovinaté části, do jižního cípu umisťuje dynamicky zvlněnou asfaltovou plochu pro koloběžky. Západně od pumptracku jsou navrženy jednoduché dřevěné posilovací prvky, které mohou být využívány též pro trénink fotbalistů. Podél severní hranice je navržena balanční robinsonádní stezka. V přibližném středu území je situován jednoduchý přístřešek s grilovacím místem, který bude sloužit jako odpočivadlo pro dospělý doprovod menších návštěvníků sportovně-rekreační plochy nebo jako místo setkávání obyvatel, zejména z přilehlého sídliště. Stávající cesty (soukromá i vyježděná) zůstávají zachovány, vyježděná cesta je mírně přetrasována ve východním konci pro lepší napojení na navazující soukromou polní cestu. Podél obou cest jsou navrženy aleje: jednořadá třešňová podél polní cesty, dvojřadá (habr, klen, dub, jilm apod.) podél vyježděné cesty v rámci řešeného území. V zalomení polní cesty je navržena mírná terénní modelace (navýšení terénu pro zajištění výhledu) s drobným odpočivadlem (sedací set), odkud se otvírá krásný výhled do krajiny.

V celém území bude zachováno maximum stávající náletové vegetace, která bude následně doplněna novými výsadbami tak, aby byl zachován přírodní charakter území a zároveň byly sportovní plochy přiměřeně přistíněné v letním období. Navržené výsadby budou tvořeny z domácích druhů, aby došlo k maximálnímu posílení biodiverzity a stabilizace území.