NÁVRH ÚPRAV PROSTRANSTVÍ V ZAKŠÍNĚ

Plocha veřejné zeleně je v současné době podmáčená a nevyužitelná. Návrh řešení spočívá v lehké remodelaci terénu tak, aby vznikla drobná trvaleji zaplavená vodní plocha - tůň menších rozměrů (prohloubením stávající podmáčené plochy a "stažením" vody do terénní deprese). Ve vodní ploše je navržen drobný násyp - ostrůvek, jako kompoziční i programový prvek: ostrůvek s porostem ukončí pohled přes vodní hladinu, na kterou navazuje soukromý pozemek a vytvoří tak optické i provozní ohraničení veřejného prostoru, zároveň bude velkou atrakcí dětských her (zdolávání bažiny, vodní plochy, z tohoto důvodu je s břehy spojen "kůlovou robinsonádní cestou").

Nově vzniklá "souš" bude využita jako společenský, rekreační a herní prostor. Na březích jsou navrženy výsadby dvou solitér vrby křehké a skupin keřů, které pomohou vytvořit příjemný polointimní prostor kolem vodní nádrže. Na ostrůvku je navržena výsadba osikového remízku - v budoucnu prostor robinsonádních úkrytů, průlezek apod. Břehy vodní nádrže budou částečně osázeny domácími vodními a pobřežními trvalkami, část volně zaroste (režim řízené sukcese). V blízkosti stávající skupiny vrb je situováno robinsonádní dětské hřiště a pod navrženými stromy jsou umístěny prvky mobiliáře: pobytové dřevěné molo s lavicí a solitérní lavička. Kontejnery na tříděný odpad jsou přemístěny blíže k zástavbě a jsou odcloněny keřovou skupinou.