NÁVRH ÚPRAV PARČÍKU DO KAŠTAN V KLECANECH

Drobná plocha veřejné zeleně se nachází v území starší zástavby venkovského charakteru v Klecanech. Má trojúhelníkový tvar a svažitý charakter. Navržené řešení je koncipováno v duchu venkovské zahrady.

Byla zde navržena jednoduchá, ale logická cestní síť, která jednoduchým způsobem zpřístupňuje řešené území. Dále zde bylo navrženo jednoduché odpočivadlo, umožňující sousedské posezení či zastavení pro místní na trase z Vinice do centra města. Odpočivadlo může mít charakter pergoly (či altánu), případně jen vegetační podobu (střechovitě tvarované stromy v rastru). Charakter výsadeb má produkční charakter. Byly zde navrženy ovocné či okrasné ovocné dřeviny, keře, vinná réva okrasná i plodící - ve formě vinice na terasách ve svahu. V blízkosti odpočivadla byl navržen záhon v duchu smíšených bylinkových venkovských záhonů. Pod zachovávanými třešňovými pláňaty ve svahu byl navržen záhon divokých venkovských trvalek. Prostor pod svahem je navržen k plošnému urovnání a založení pobytového trávníku a bude sloužit k dětské hře. Je zde navrženo houpací hnízdo, případně doplněné o jiné drobné herní prvky. Parčík bude vybaven mobiliářem v rámci odpočivadla a dále sedacími prvky ve svahu v návaznosti na terasy vinice a přístupové schodiště k pobytovému trávníku.

Vyjma technických požadavků na respektování inženýrských sítí a požadavku na doplnění chodníku a parkovacích stání byl celý prostor komponován jako veřejná venkovská zahrada, s ohledem na možnosti údržby.