KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY REKREAČNÍHO PARKU U HŘIŠTĚ V KLECANECH

V centru Klecan se nachází rozlehlá sportovní plocha, původně izolovaná od okolí nevzhlednou betonovou zdí, která představovala významnou bariéru pohybu v intenzivně obydlené části města. Ve vazbě na tuto liniovou stavbu se nacházelo množství náletové zeleně s nezanedbatelným potenciálem. Předmětem konceptu úprav je demolice ohradní zdi a využití území pro každodenní rekreaci. podél fotbalového hřiště v Klecanech.

Po odstranění ohradní zdi vznikla souvislá linie veřejné zeleně podél hlavní lemované chodníkem a travnatým pásem a pásem náletové vegetace. Perspektivní dřeviny byly zachovány a staly se základem remízu mezi chodníkem a sportovištěm. Do této linie byla navržena pěší štěrková komunikace, která v lehké křivce prochází celým územím. Interiér linie byl doplněn a zobytněn masivním dřevěným mobiliářem.

Provozní koncept sportovní rekreační plochy byl dále doplněn návrhem robinsonádního dětského hřiště, parkourového hřiště, venkovního workoutu, byla zde zachována i volná travnatá plocha pro další drobné aktivity (venkovní cvičení jógy, frisbee apod). V severní části řešeného území se nacházejí masivní betonové základy bývalého zázemí sportoviště. Tento drobný "brownfield" byl v území zachován včetně náletové vegetace a byl přetvořen do podoby odpočivadla s grilovacím místem a ohništěm. Vzniklo tak zajímavé rekreační zázemí a místo setkávání pro obyvatele přilehlého sídliště. V centrální části se nachází stávající hlavní vstup do sportovního areálu s parkovací plochou a zálivem pro krátkodobé stání autobusu, která byla vymezena výsadbou pravidelné aleje javoru mléče a živého plotu z babyky.

Navržená vegetace je až na drobné výjimky tvořena domácími dřevinami se značným podílem medonosných dřevin. Travnatý pás mezi chodníkem a ulicí čsl. Armády byl nahrazen smíšenou skupinovou výsadbou keřů, vytvářejících větší pocit bezpečí pro chodce a posilující intimitu rekreačního území.