REVITALIZACE PARKU NA PODOLÍ V MĚLNÍKU 

Základem kompozičního a provozního řešení navržené regenerace parku Na Podolí je revitalizace říčky Pšovky a práce se stávající nefunkční vodní nádrží. Řeka je vysvobozena ze strnulé technické trasy a rozvlněna do několika meandrů, které v rozvojových plochách budou mít přírodní břeh a možnost částečného rozlivu, ve spodní části bude voda zadržena pomocí hrázky a vytvoří větší vodní plochu. "přeložení" vodoteče bude v místech odklonu zajištěno podzemním technickým objektem (hráz, koridor). Objekt stávající vodní nádrže bude přemodelován, nově izolován a převeden na prvek biotopu.

První krok zásahu do řešeného území generuje výrazný objem hmot, jehož bilance je nedílnou součástí řešení prostoru. Materiál, získaný z terénních úprav vodoteče, je použit do terénních modelací, dynamizujících dnes poměrně fádní území a vytvářejících pohledovou kulisu vůči navazující, nepříliš zdařilé zástavbě. Stávající kopec je remodelován do působivějšího tvaru a v jeho hmotě je umístěn objekt občerstvení a veřejných toalet.

Trajektorie páteřní komunikace, důležitého pěšího a cyklistického tahu územím bude zachována, v centrální části bude cesta "zanořena" do původního koryta Pšovky, čímž vznikne bezpečný komunikační koridor (rychlá cesta územím), zároveň však nebude svým silným provozem narušovat centrální rekreační část parku. Vyjma této stávající trasy je v řešeném území navržena síť nových pěších cest, spojujících důležité body v parku a jeho okolí, zajišťující plnou prostupnost územím.