MANAGEMENT PLÁN LÁNSKÉ OBORY

Lánská obora představuje výjimečný krajinný celek s historickým kontextem a svébytným vývojem i účelem. Jedná se o velkorysý, dynamicky utvářený celek zahrnující mozaiku různých krajinných typů a prvků. Jeho součástí je dynamický terén, skalní výchozy, divoké strže, vodoteče i vodní nádrže, lesní a luční společenstva. Tento výjimečný prostor je již po několik století vyhrazen jako existenční prostor pro zvěř a vytváří tak území se speciálním režimem a omezeným působením člověka. Představuje tak cenný prvek české kulturní krajiny.

Řešené území je účelově zaměřený objekt, jehož cílem je intenzivní chov geneticky kvalitní a zdravé zvěře, úspěšný lov, hodnotnou trofej, dále pak ekonomika provozu a celospolečenské zájmy (reprezentační účely). V jednom sdíleném území se tedy potkávají zájmy myslivosti (chov, ochrana a lov zvěře), lesnictví (udržení, zvelebení a využití lesa) a státu (reprezentace, rekreace). Ačkoliv jsou jednotlivé předměty zájmu svébytné a tematicky odlišné, je logické, že dochází též k vzájemným střetům a nezbytným kompromisům. Management plán respektuje legitimnost jednotlivých zájmů v území a klade si za cíl zmírnění třecích ploch mezi nimi a přispění k celkové stabilizaci a harmonizaci řešeného území.

Management plán (dále jen MNGP) tedy vnímáme jako strategický dokument, který se zabývá analýzou všech hodnot a problémů v území a navrhuje jejich řešení. Je koncipován a určen jako podklad pro erudovanou správu a rozvoj celého území. Základními premisami při tvorbě MNGP jsou udržitelnost, kontinuita a respekt vůči kulturnímu a historickému dědictví. Management plán respektuje legitimnost jednotlivých zájmů v území a klade si za cíl zmírnění třecích ploch mezi nimi a přispění k celkové stabilizaci a harmonizaci řešeného území. Je žádoucí, aby MNGP sloužil jako podklad k zadávání podrobných projektových dokumentací na dílčí záměry v území.