NÁVRH ÚPRAV PARČÍKU NA NÁVSI V BRNKÁCH

Komunikační uzel je navržen k rekonstrukci, úpravě tvaru křižovatky, úpravě povrchů, vybudování nových chodníků. Navržené dopravní řešení je převzato a zahrnuto v této koncepci.

Navržené provozní a kompoziční řešení je založeno na vytvoření centrálního odpočívadla ve středu (těžišti) návsi. Pozice, tvar a orientace odpočívadla pracuje s výhledy - z posezení se z pod korun stromů otevírají pohledy na brnecký zámek a na lípu republiky (vysazenou v r. 2018 ke stému výročí založení republiky), která se nachází na protilehlém ostrohu nad amfiteátrem. Její pozice je v tomto konceptu posílena pobytovým prvkem kruhové lavice či jiným sedacím prvkem umožňujícím výhled do rekreačního sadu a parku, směrem na náves či na brnecký zámek.

Odpočívadlo je navrženo jako oválné, zpevněné odseky nebo mlatem. Je napojeno z okolních ploch pomocí subtilní šlapákové pěšiny v trávníku (variantně odseková cesta, mlat). Vlastní pobytový prostor je rámován trojicí lip a od travnaté plochy je odděleno trvalkovým lemem, který vytvoří příjemnou polo-intimní atmosféru v místě. K relaxaci a odpočinku poslouží navržený mobiliář - dřevěné lavičky a set stolu s lavicemi. V blízkosti odpočívadla je dále situován prostor pro hry menších dětí (zejména předškolní věkové kategorie). Travnaté plochy budou urovnány a vegetaci návsi doplní výsadby solitérních okrasných (neplodících) třešní. Veřejné prostranství je od okolního, ne vždy utěšeného prostoru, odděleno živým plotem, oživeným kvetoucími skupinami keřů.