ÚPRAVY PARČÍKU PŘED RYCHTOU V KLECANECH

Krajinářské řešení celkové rehabilitace území si klade za cíl sjednocení roztříštěného charakteru území a vytvoření uživatelsky příjemného prostoru s rekreační funkcí v esteticky působivých kulisách.

Hlavní společenský prostor je situován v předpolí rekonstruované rychty, před hasičskou zbrojnicí. V této části je zachována dominantní lípa a stromořadí lip podél ulice Do Klecánek. Neprosperující a nesourodá vegetace ve středu této plochy je navržena k odstranění a náhradě novými výsadbami. Dynamická terénní vlna bude vyrovnána do roviny (mírně nakloněné) a bude vydlážděna štětovou dlažbou (odseky). V dlážděné ploše budou vysazeny nové solitérní stromy v rastru, který vytvoří příjemné místo k odpočinku v jejich stínu. Výsadbové mísy budou doplněny elipsovitými rabátky s trvalkovou směsí, podobně bude řešen pás s lipami podél ulice U školky. Odpočívadlo bude vybaveno několika masivními dřevěnými lavicemi (hranoly), částečně doplněnými opěradly. Ve volné ploše mezi stromy a lavicemi bude umístěn vodní prvek (střiky v dlažbě) a pítko.

V navazující ploše trávníku u dominantní lípy bude umístěno atypické odpočivné molo. Dalším sedacím prvkem bude úsek koruny opěrné zídky, která bude ve vazbě na terénní úpravy částečně rekonstruována (nově založena vůči upravenému terénu), tento úsek bude kryt masivní dřevěnou deskou.