ÚZEMNÍ STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ V KRALUPECH NAD VLTAVOU

Územní studie sídelní zeleně v Kralupech nad Vltavou byla vypracována jako strategický a koncepční dokument rozvoje veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, vyhrazené, soukromé), který eviduje, hodnotí a navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídlech a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vlivům). Za tímto účelem je zeleň v sídle navrhována jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině.

Studie kategorizuje veškeré plochy zeleně v sídle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality. Systém sídelní zeleně zahrnuje zeleň veřejnou, vyhrazenou i soukromou. Na základě rozboru zeleně sídla studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie, dělí plochy do intenzitních tříd údržby, stanovuje rámcové zásady rozvoje a údržby. Kategorizace zeleně je podkladem pro bilanci současného a navrhovaného stavu zeleně. Pro jednotlivé kategorie se stanovují společné rámcové zásady jejich rozvoje a údržby. Takto vymezené jednotky fungují jako vstup pro následné zpracování podrobnější dokumentace. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně.

Územní studie sídelní zeleně vychází z místních přírodních, kulturních a historických podmínek, vytváří obecný kompoziční a provozní rámec na úrovni sídla, zohledňuje návaznosti na krajinu, snaží se vytvořit funkční systém zeleně a zvýšení ekologické stability sídla. V návrhové části se snaží zohlednit ekonomické, ekologické a estetické aspekty veřejné zeleně a přizpůsobit je soudobým požadavkům a podmínkám v místě. Studie je tak pro sídlo odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost obce i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně na jejím území.