KONCEPT ÚPRAVY PLOCHY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VĚTRUŠICÍCH

Předmětem řešení je plocha veřejného prostranství vymezená ulicí Úzkou a Vltavskou, požární nádrží a vstupem do Větrušické rokle. Řešené území představuje zelenou páteř, propojující centrum obce s krajinným zázemím.

Požární nádrž je navržena k zásadní rekonstrukci. Betonové zdi je nezbytné opravit ze statických důvodů. Návrh doporučuje vyzdění (či obložení) zdí lomovým kamenem s korunou z režných cihel nebo betonových desek. Ve východní části nádrže návrh doporučuje výsadbu solitérního stromu a umístění dřevěného pobytového mola. Podél převážné části zdí nádrže návrh doporučuje vybudování podvodních teras s výsadbou vodních rostlin, napomáhajících k čištění vody a dotvářejících malebnou atmosféru vodní plochy.

Vodní tok je uvažován jako jeden z hlavních motivů řešeného území. Pod zemní hrází je uvolněn ze zatrubnění, je navrácen do své přirozené podoby i trasy. V místě, kde tvoří přirozený meandr před vstupem do zaříznutého koryta je navrženo vymělčení toku a rozšíření meandru tak, aby mohl sloužit k drobným dětským aktivitám (brouzdání, přeskakování, stavění hrázek, umístění mlýnku apod.). Přirozená trasa vodoteče je v návrhu plně respektována a zachována. Břehy toku jsou navrženy k výsadbě přírodě-blízkých porostů pobřežních trvalek a keřů.

Plocha veřejně přístupné zeleně je v návrhu řešena jako drobná parková plocha, která by se ideálně měla stát vlastnictvím obce. Hlavní travnatá část, která je zároveň víceméně rovinatá, může být využita mnoha způsoby. Může zde být umístěn větší herní prvek, ale plocha zároveň může sloužit jako menší hřiště, jako letní scéna, louka pro psy apod. Zarostlejší, divočejší část plochy veřejné zeleně je v návrhu částečně respektována, je uvažováno pouze dílčí prosvětlení území a částečné zpřístupnění. V tomto místě lze doporučit umístění dalších robinsonádních aktivit, případně drobné agility. Je žádoucí podpořit zde přirozenou domácí floru a ponechat útočiště a potravní zdroj drobným živočichům.