KRAJINÁŘSKÁ STUDIE NOVÉ NÁVSI VE ZDIBECH

Základní premisou navrženého řešení je maximální sjednocení prostoru a naplnění podstaty veřejného prostranství - položení základu nové návsi v centru obce Zdiby. Zásadní změnou je vymístění automobilového provozu před školou a jeho přesun do trasy obslužné komunikace vedoucí dále od budovy školy. Dalším zásadním počinem návrhu je přesunutí parkování z centrální části do okrajových, ale stále dobře dostupných.

Sjednocená plocha veřejného prostranství bude sloužit jako hlavní společenský prostor v centru obce, umožní volný a bezpečný pohyb návštěvníků i žáků základní školy. Je navržena v povrchu z kamenné dlažby, pro snížení nežádoucího jevu přehřívání dlážděného prostoru v letních měsících je plocha řešena dlažbou se širokou vegetační spárou. Návrh počítá s umístěním vodního prvku střiků v úrovni dlažby pro zlepšení klimatických podmínek na nové návsi a zároveň jako reminiscence na historické vodní prvky (studny, prameny, kašny), které bývaly na návsích či náměstích většinou přítomny a představovaly ústřední bod sociálních kontaktů.

Stávající pomník je nově situován mezi dvě vzrostlé stávající lípy, které mu dodají adekvátní doprovodnou kulisu. Nad zpevněnou plochou návsi se dále nachází stávající zatravněný svah se vzrostlými stromy. V návrhu je doplněn novou výsadbou stromů, keřovou kulisou podél jižní hranice a trávník je nahrazen půdopokryvnými výsadbami trvalek. Pata svahu je podtržena opěrnou zídkou z kamene s korunou z pálených cihel.

Navazující prostor před základní školou je oproti současnosti přičleněn do veřejného prostoru. Historická fasáda základní školy se nově uplatňuje ve veřejném prostoru, tvoří hranu návsi. Stávající lípa před školou, dominanta celého prostoru, je akcentována velkoformátovým kruhovým trvalkovým rabatem a doplněna kruhovou lavičkou. V blízkosti vznikne drobné odpočivné zákoutí se sedacím setem a lavičkami, doplněné trvalkovými rabaty. Přístup na tuto "terasu" vedle školy bude umožněn novým elegantním schodištěm.

Návrh zachovává veškeré hodnotné dřeviny v území a doplňuje je hojnou výsadbou dřevin nových - je zde navržen bosket v centrální ploše návsi, dále jsou zde navrženy dvojřadé a jednořadé aleje a solitérní stromy. Zelené pásy podél komunikací jsou doplněny keřovými plůtky. Kvetoucí dekor je navržen v záhonech podél budovy školy, v záhonu pod dominantní lípou u školy, v kruhových rabátkách pod bosketem, u pomníku, ve svahu nad centrální plochou. Návrh respektuje venkovský charakter sídla a zároveň nabízí možnost vybudování silně absentujícího veřejného prostranství v centru obce s minimální invazí do stávajících urbanistických struktur.