NÁVRH ŘEŠENÍ "NOVÉHO NÁMĚSTÍ" V CENTRU OBCE ZDIBY

Základní premisou navrženého řešení je maximální sjednocení prostoru a naplnění podstaty veřejného prostranství - položení základu nového náměstí v centru obce Zdiby. Hlavní a vytížená komunikace je v řešeném úseku zklidněna technickým opatřením - změnou materiálu vozovky z asfaltového povrchu na kamenné kostky. Parkování je z centrální části přesunuto do okrajových, ale stále dobře dostupných. Stávající ohrazený záhon kolem pomníku je v návrhu redukován do menší pravidelné plochy s trvalkovým rabatem. Okolní prostor je po přesunutí parkování sjednocen do celistvé dlážděné plochy, která bude sloužit jako hlavní společenský prostor v centru obce. Prostor zastřešuje čtveřice solitérních stromů. Ve volné ploše jsou dále navrženy dva střídmé vodní prvky - skupiny několika vodní střiků umístěných v dlažbě. Nad zpevněnou plochou náměstí se nachází stávající zatravněný svah se vzrostlými stromy. V návrhu je doplněn novou výsadbou stromů, keřovou kulisou podél jižní hranice a trávník je nahrazen půdopokryvnými výsadbami trvalek. Do svahu jsou situovány dvě lavičky.

Prostor před obecním úřadem je maximálním možným způsobem propojen s veřejným prostranstvím náměstí. Stávající chodník je rozšířen na úkor travnatého pásu podél vozovky a je navržen v kamenné dlažbě. Podél chodníku je navrženo nové stromořadí, doplněné trvalkovými záhony. Vstupní prostor před úřadem je doplněn lavičkou a čtvercovou lavičkou u centrální solitéry. Východní část vedle úřadu je řešena jako odpočivná parková plocha se sedacím setem, trvalkovými výsadbami.

Návrh respektuje venkovský charakter sídla a zároveň nabízí možnost vybudování silně absentujícího veřejného prostranství v centru obce s minimální invazí do stávajících urbanistických struktur. Součástí dalších fází projekční přípravy bude řešení zasakování dešťové vody a návrh ošetření stávající vegetace.