PODPORA BIODIVERZITY V LÁNSKÉ OBOŘE

Unikátní území determinované omezeným přístupem lidí a přesilou vysoké zvěře. Učebnice geomorfologie a botaniky, krajinářství. Dynamická, svérázná a svébytná krajina vyvíjející se již stovky let ve speciálním režimu. Lidská ruka ji poznamenala nejen z chovných či hospodářských pohnutek (obornictví, těžba dřeva), ale také zde byla položena i krajinářská kompozice (aleje podél cest, palouky s dech beroucími solitérami dávno za mýtním věkem).

Krajinářská tradice či možná počin osvíceného správce byly na desítky let přerušeny a výjimečné porosty, linie či exempláře dožívají a dochází k rozpadu hodnotných krajinných struktur. Je nám ctí tuto tradici oprášit a pomoci ji znovu k životu. Pracujeme se starými alejemi (ošetření, dosadby), navrhujeme aleje nové. Obnovujeme dožívající struktury solitér a malých skupin stromů v pastevních paloucích, zakládáme nové pastevní louky a sady ovocných stromů ze starých ovocných sort, učíme se co nejlépe stromy chránit v extrémních podmínkách proti ataku zvěře, pomoci jim v extrémních podmínkách půdních či klimatických. Je to velký úkol, který má smysl a cíl. Týmová práce M. Pešičková, Z. Říhová, E. Jeníková.