ÚZEMNÍ KRAJINÁŘSKÁ STUDIE CENTRA MĚSTA DUBÁ

Město Dubá bylo dle dostupných podkladů architektonickou perlou Dubského Švýcarska. Řešené území s Kostelním rybníkem, okružní promenádou, školním hřištěm a Schillerovými sady, představovalo nadstandardní rekreační zázemí města. Tato idylická situace byla zásadním způsobem poškozena vybudováním krajského průtahu městem, demolicí hodnotných architektonických objektů, zmenšením a zasypáním části rybníka a následnou výstavbou občanské vybavenosti a objektů bydlení v nepřiměřených objemech a tvarosloví.

Územní krajinářská studie byla zpracována jako koncepční podklad pro celé řešené území, bez ohledu na aktuální situaci majetkoprávních vztahů. Předmětem řešení územní studie je rozsáhlá multifunkční plocha v centru města Dubá, zahrnující veřejné společenské prostory, plochy divokého parkování, obchodní parter, autobusové nádraží, významný dopravní koridor, vodní plochu a rekreační plochy veřejné zeleně. Podstatou návrhu nového kompozičního a provozního řešení území je celková rehabilitace celého řešeného území při zohlednění těchto premis návrhu:

/ celková kultivace a harmonizace území - zvýšení kvality (obytnosti území) / respekt hodnotného urbanismu a architektonických hodnot území / posílení genia loci území / sjednocení území úpravou kompozičních a provozních vazeb a navržených materiálů / posílení rekreačního potenciálu území vložením nové programové náplně a mobiliáře / posílení kvality území návrhem použitých materiálů / redukce asfaltových ploch (šíře komunikací, plochy křižovatek) / usměrnění a koordinace dopravy a parkování / zvýšení komfortu pěšího provozu jeho priorizací, zlepšením parametrů tras a doplněním chybějících tahů při zachování komfortu automobility / vyčištění kompozice od nevhodných vegetačních prvků / použití tradičního sortimentu vegetačních prvků / použití tradičních forem vegetačních prvků / práce s optickou vegetační clonou v problematických pohledech / posílení uživatelského komfortu (světlo / stín, vlhkost a ochlazování v letních měsících) / ekosystémové služby (retence vody, mikroklimatické služby, životní prostor drobných živočichů) / zohlednění principů modrozelené infrastruktury (retence vody, mikroklimatické služby, ekosystémové služby, komfort obývaného prostoru)

Územní krajinářská studie si klade za cíl rehabilitaci území v maximálním možném, ale zároveň realizovatelném rozsahu. Hlavním hlediskem při tvorbě vlastního návrhu nám byl uživatelský komfort běžného obyvatele či návštěvníka místa, estetická kultivace poškozeného území a celková udržitelnost řešení.