KRAJINÁŘSKÝ PARK "VLTAVSKÉ TŮNĚ" VE ZDIBECH

Návrh krajinářského parku Vltavské tůně navazuje na urbanistické řešení vlastního rekreačního přístavu ve Zdibech. Návrh řešení území krajinářského parku je postaveno na zachování kvalitní a perspektivní kostře stávající vegetace, jejíž hodnota není až na výjimky (duby, jilmy, jasany) představována jednotlivými dřevinami, ale celkovým souborem - stávající příroděblízkou vegetací celého území.

Zhodnocením stávající vegetace byla vymezena perspektivní vegetační kostra kompozice. Naopak vytipováním méně hodnotné vegetace k odstranění a vyhodnocením terénních vazeb byly vymezeny potenciální plochy pro rozšíření stávajících či založení nových tůní. Otevřené polohy bez stávající vegetace byly doplněny návrhem nových výsadeb, které jsou postaveny na dlouhověkých dubech, pro akcent je dále zvolena střemcha obecná, jilm vaz a v blízkosti vlastního přístavu pak převislá forma vrby bílé.

Tato základní kompoziční kostra byla následně doplněna provozními vazbami - návrhem cestní sítě a koncepce odpočivadel různého charakteru. Trasování cest a vymezení odpočivadel je podloženo důkladným terénním průzkumem. Cestní síť je navržena ze štěrkových pěšin s obrubami z kulatiny, dřevěných povalových chodníků, případně pěšin se štěpkovým povrchem. Bylinné patro je navrženo v pobřežních zónách vodních ploch a přilehlých podmáčených územích. Má podobu příroděblízké pobřežní vegetace tvořené domácími vodními a bahenními rostlinami na okrajích vodních ploch, v navazujících územích je výsadba doplněna hajními a vlhkomilnými rostlinami typickými pro lužní porosty.

Navržený koncept představuje minimálně invazivní přístup k řešenému území, šetrný nejen ke stávajícím hodnotám, představuje též přístup s minimalizovanými náklady na realizaci i následnou údržbu území.